Helsingin Sanomat uutisoi kaupungin suunnitelmista vähentää koulushoppailua. En usko, että painotetusta opetuksesta luopuminen olisi tähän ratkaisu. Päin vastoin riski on, että se lisäisi alueiden ja koulujen jakautumista. Segregaation vähentäminen on äärimmäisen tärkeä tavoite ja siitä meistä varmasti suuri osa on samaa mieltä.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto käsittelee tänä keväänä painotetun opetuksen periaatteita ja alustavasti on pohdittu sitä, että luokkamuotoisesta painotetusta opetuksesta luovuttaisiin. En itse pidä tätä järkevänä suunnitelmana.
Painotettuun opetukseen liittyen tutkimuksessa on havaittu, että oppimistulokset ovat keskimäärin parempia painotetuilla luokilla. Laadullista tutkimusta aiheeseen liittyen ei kuitenkaan ole tehty, joten tutkimukseen perustuen ratkaisuja ei voi esittää. Tutkimuksen perusteella voi todeta, että tällainen ilmiö on havaittu, mutta ei sitä, että painotetut luokat ylläpitävät tai tuottavat eriarvoisuutta. Voi myös päätellä, että segregaatio pahenisi ilman painotettuja luokkia. On riski, että alueiden eriytyminen lisääntyisi, mikäli esimerkiksi Idän alueen kouluilta heikennetään vetovoimatekijöitä. Tästä erityisesti idän alueen opettajilta on tullut paljon palautetta ja huolta. Painotettu opetus usein kasvattaa koulumotivaatiota ja siten parantaa oppimistuloksia, mikä vaikuttaa myös tutkimuksen ilmiötä kuvaavaan havaintoon oppimistuloksista.
On hyvä huomata, että painotettujen luokkien vaikutuksesta segregaatioon heikentävästi ei ole suoraan näyttöä. On vasta näyttöä ilmiöstä, mutta ei siitä, olisiko tilanne täsmälleen sama tai jopa heikompi ilman painotuksia. Tällä hetkellä Helsingin kouluissa on niin vähäiset resurssit tarpeeseen nähden, että oppimisen aukkoja joudutaan monesti paikkaamaan kotona eikä kaikilla vanhemmilla ole tähän aikaa, osaamista tai mahdollisuutta. Segregaation ehkäisyssä äärimmäisen tärkeää on se, että koulujen rahoitusta vahvistetaan. Sillä, että kouluissa on aikaa tukea ja mahdollisuus varmistaa, että oppilas saa tarvitsemansa avun, tulee kohdatuksi sekä löytää omat vahvuutensa ja ilon koulussa. Tämä ei onnistu silloin, jos yhdellä opettajalla on 25 oppilasta ja monenlaista tukea tarvitsevia oppilaita ryhmässä. Oppimistulosten erojen kaventamiseksi on tärkeää varata merkittävästi nykyistä enemmän rahaa kasvatukseen ja koulutukseen ja lisätä rahoitusta niille alueille, joissa oppimistulokset ovat heikoimmat ja levottomuus kouluissa yleisempää.
Painotettuun opetukseen hakee valtavasti oppilaita ja monille linjoille vain pieni osa hakeneista pääsee. Tämä kertoo siitä, että toivetta painotusluokkien lisäämisestä on. Monelle se, että peruskoulussa on jotain itseä innostavaa ja motivoivaa kannattelee myös sellaisia oppilaita, joille koulu voisi muutoin olla vaikeaa ja riski koulupudokkuuteen suurempi. On tärkeä myös muistaa, että kaikki eivät halua painotettua opetusta, vaan mahdollisuuden laajasti erilaisiin valinnaisiin aineisiin ja valinnaisaineiden vaihteluun. Painotetuilla luokilla painotusaineet syövät tilaa valinnaisaineilta. Monelle kotitalous on tärkeä ja valtaosassa kouluista ylivoimaisesti suosituimpien valinnaisten joukossa. Moni haluaa yläkoulussa aloittaa uuden kielen, osa haluaa vaihtelua ja ottaa mieluummin erilaisia lyhyitä valinnaisia. Painotus sitoo paljon enemmän vain yhteen eikä se todellakaan sovi ja innosta kaikkia, vaan päinvastoin voi syödä intoa ja motivaatiota koulunkäynnistä.
Tiedotusta painotetusta opetuksesta on tärkeä parantaa. Kuudesluokkalaisille kasvatuksen ja koulutuksen toimiala voisi tuottaa vaikkapa videon, jossa esiteltäisiin erilaisia linjoja ja vaihtoehtoja. On tärkeää, että kaikilla olisi tasapuolinen pääsy tietoon ilman etukäteistä tietoa siitä, että painotetulle luokalle on mahdollista hakea. Kuudesluokkalaiset osaavat myös itse pohtia omaa kiinnostustaan ja motivaatiotaan matkustaa kauemmas ja opiskella muualla kuin omassa lähikoulussaan. Olisi hyvä arvioida, onko kolmannella luokalla parempi vielä jatkaa omassa lähikoulussaan. Veikkaan, että toisella luokalla hakiessa vanhempien vaikutus on keskeinen ja tässä on mahdollista, että valikoituminen painotetulle luokalle on voimakkaammin kytköksissä vanhempien koulutustasoon. Tästäkään ei kuitenkaan ole tutkimusta, jonka perusteella voisi ottaa kantaa.
Meillä on nyt malli, joka tukee motivaatiota, kouluun sitoutumista ja oppimista. Sellaisesta mallista kannattaisi mielestäni ottaa oppia ja yrittää laajentaa hyvää sen sijaan, että yritetään litistää kaikki samaan purkkiin.